Worldwide  Word Scores

Login
# Name Date Speed Accuracy Score
1 Ophelia Po 05/25/2018 48.57 86.0 % 41.77
2 Ophelia Po 05/25/2018 43.45 93.9 % 40.78
3 Greta Johnson 05/25/2018 46.35 86.7 % 40.18
4 Henry Zinnia 05/25/2018 42.44 91.1 % 38.68
5 Stacy Gordon 05/25/2018 49.70 73.0 % 36.27
6 Ada Quinn 05/25/2018 41.37 83.3 % 34.45
7 Henry Benson 05/25/2018 33.68 84.9 % 28.59
8 Tracy Rather 05/25/2018 40.78 67.5 % 27.55
9 Eva Farris 05/25/2018 33.20 79.0 % 26.24
10 Greta Farris 05/25/2018 25.90 93.3 % 24.16
11 Camron Yeti 05/25/2018 43.16 53.4 % 23.06
12 Rachel Zinnia 05/25/2018 33.47 56.0 % 18.73
13 Bernie Zinnia 05/25/2018 49.70 33.6 % 16.71
14 Bernie Zinnia 05/25/2018 22.64 71.2 % 16.12
15 Greta Avery 05/25/2018 17.94 84.4 % 15.14
16 Rachel Victors 05/25/2018 35.14 40.4 % 14.20
17 Camron Zinnia 05/25/2018 34.95 34.5 % 12.07
18 Quinn Zinnia 05/25/2018 32.47 30.3 % 9.83
19 Xavier Rather 05/25/2018 45.60 20.5 % 9.33
20 Ian Quinn 05/25/2018 10.62 86.2 % 9.15
21 Marie Thune 05/25/2018 13.86 60.5 % 8.39
22 David Benson 05/25/2018 11.09 67.5 % 7.48
23 Fred Kensington 05/25/2018 47.30 15.6 % 7.38
24 Bernie Zinnia 05/25/2018 15.49 45.8 % 7.09
25 Nate Johnson 05/25/2018 16.72 31.8 % 5.31
26 Camron Po 05/25/2018 38.67 12.3 % 4.75
27 Stacy Gordon 05/25/2018 12.37 38.1 % 4.71
28 Nate Hawthorne 05/25/2018 28.70 12.1 % 3.47
29 Peter Denver 05/25/2018 14.05 23.0 % 3.23
30 Peter Gordon 05/25/2018 53.27 4.4 % 2.36